สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

ประชุมเสริมศักยภาพและพัฒนาขอเสนอโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกพื้นที่ภาคใตตอนบน

ประชุมเสริมศักยภาพและพัฒนาขอเสนอโครงการสรางเสริมสุขภาพเชิงรุกพื้นที่ภาคใตตอนบน

4 กรกฎาคม 2559
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 200 คน จากที่ตั้งไว้ 200 คน
ประกอบด้วย
  1. กลุ่ม อปท. ที่เข้าร่วม CHIA

  2. กลุ่มเด็กและเยาวชน

  3. กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open