สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

เวทีประชุมคณะทำงานฯระดับเขตและภาคีสุขภาพภาคใต้ตอนบน

เวทีประชุมคณะทำงานฯระดับเขตและภาคีสุขภาพภาคใต้ตอนบน

18 มกราคม 2560
sirimonsirimon
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมคณะทำงานฯระดับเขตและภาคีสุขภาพภาคใต้ตอนบน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 61 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานฯระดับเขตและภาคีสุขภาพภาคใต้ตอนบน จำนวน 61 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,600.00 0.00 39,000.00 0.00 0.00 0.00 45,600.00 lock_open