สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

ประชุมถอดบทเรียนกองทุนฯในระดับพื้นที่ (อบต.วังไผ่)

ประชุมถอดบทเรียนกองทุนฯในระดับพื้นที่ (อบต.วังไผ่)

9 สิงหาคม 2559
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กำหนดการ

เวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ (อบต.วังไผ่)

ณห้องประชุม อบต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

วันที่9 สิงหาคมพศ.2559

เวลากิจกรรมผู้รับผิดชอบ

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน ฝ่ายจัดการ

09.30-10.00 น.ประชุมทีมคณะทำงานจังหวัด

10.00-11.00น.กล่าวต้อนรับผู้บริหาร อบต.วังไผ่ - ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะนำตัว -ทีมพัฒนากองทุนฯ - บรรยายสรุปการดำเนินงานกองทุนฯอบต.วังไผ่

11.00-12.00 น.แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนการดำเนินงานกองทุน วิทยากรกลุ่ม หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.วังไผ่

12.00-13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน วิทยากรกลุ่มย่อย

13.00-14.30 น.ลงศึกษาเรียนรู้บทเรียนจากพื้นที่กรณีศึกษา ทีมพื้นที่/ทีมพัฒนากองทุนฯ นำเสนออภิปราย ซักถาม แลกเปลี่ยน เติมเต็ม

14.00-15.30 น. สรุปประเด็นจากการประชุม/ข้อหารือ/ปิดการประชุม ทีมพัฒนากองทุนฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุดประสบการณ์จริงภายใต้บริบทพื้นที่ของการดำเนินงานกองทุนฯ

-สรุปผลและกระบวนการเรียนรู้ร่วมของทีมเหย้าและทีมเยือน

-สรุปสถานการณ์สุขภาพและบทเรียน ข้อเสนอของพื้นที่

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 80 คน จากที่ตั้งไว้ 72 คน
ประกอบด้วย
  1. คณะกรรมการกองทุนฯ

  2. ผู้ได้ประโยชน์จากองทุนฯ

  3. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกองทุนฯ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,900.00 0.00 16,280.00 0.00 0.00 0.00 20,180.00 lock_open