สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

การถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนฯ 8 กองทุนฯ

การถอดบทเรียนการดำเนินงานกองทุนฯ 8 กองทุนฯ

1 กรกฎาคม 2559
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

กระบวนการถอดบทเรียน

จังหวัดภูเก็ต
ผู้ประสานงานหลัก 1. นางภัทราวดี  คำภีระ                       2. นางอุษา        สุขประเสริฐ นัก KM  นายมนตรี  สุขสม
นักเขียน  นางภัทราวดี  คำภีระ
กองทุนฯ ทน.ภูเก็ต

จังหวัดระนอง
ผู้ประสานงานหลัก  นายชุมพล      จินตรักษ์ นัก KM  นางขนิษฐา  นาคแก้ว
นักเขียน นางรังสินี  บริสุทธิ์+ทีม กองทุนฯ อบต.กะเปอร์

จังหวัดพังงา
ผู้ประสานงานหลัก 1. นายวิเชียร    จิตต์พิศาล                                 2. นายบุญศักดิ์    รมยพร นัก KM  นายวิเชียร    จิตต์พิศาล
นักเขียน  นางเสาวดี  สังข์ทอง กองทุนฯ อบต.นาเตย

จังหวัดกระบี่
ผู้ประสานงานหลัก  1. นายสรจักร    ปรีชา                           2. นายอนันต์    เขียวสด
นัก KM  นายประพันธ์    ช่างเรือ
นักเขียน นายอนันต์  เขียวสด
กองทุนฯ ทต.คลองพนพัฒนา

งหวัดจันครศรีธรรมราช
ผู้ประสานงานหลัก  1. นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ                           2. นายวิรัลวิชญ์    รู้ยิ่ง
นัก KM  1. นายสุรศักดิ์  วงษ์อำไพวรรณ             2. นายวิรัลวิชญ์  รู้ยิ่ง
นักเขียน 1. อ.กำไล             2. อ.นัยนา
กองทุนฯ อบต.นาไม้ไผ่

จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผู้ประสานงานหลัก  1. นายธีรนันต์    ปราบราย                           2. นายพงค์กิจ    ศิริยงค์                           3. น.ส.สิรินนา    เพชรรัตน์
นัก KM      1. นายธีรนันต์  ปราบราย                 2. นายพงค์กิจ  ศิริยงค์ นักเขียน    1.น.ส.สิรินนา  เพชรรัตน์               2. น.ส.รัตนา  ชูแสง กองทุนฯ ทน.เกาะสมุยและทต.ช้างซ้าย

จังหวัดชุมพร ผู้ประสานงานหลัก นายไพศาล  ทีสมบัติ นัก KM  1.นายวิษณุ    ทองแก้ว             2.นายยุทธนา  สรวิเชียร           3.นายไพศาล  มีสมบัติ
นักเขียน 1.น.ส.นิฮาฟีซา  นิมะมิง             2.นางพัลลภา  ระสุโส๊ะ
กองทุนฯ  ทม.หลังสวน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open