สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานกองทุนฯระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

18 พฤศจิกายน 2559
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตามเอกสารแนบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 51 คน จากที่ตั้งไว้ 51 คน
ประกอบด้วย

คณะกรรมการกองทุนฯ คณะทำงานติดตามกองทุนฯระดับจังหวัด ศุนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพจังหวัดภูเก็ต

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
600.00 0.00 28,836.00 0.00 0.00 0.00 29,436.00 lock_open