สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานคณะทำงานพัฒนากองทุนฯจังหวัดชุมพร

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนดำเนินงานคณะทำงานพัฒนากองทุนฯจังหวัดชุมพร

3 พฤศจิกายน 2559
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เวทีประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัดชุมพร

วันที่ 3 พฤศจิกายน พศ. 2559

ณ ห้องประชุม อบต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

09.00-09.30 น. ลงทะเบียน ฝ่ายจัดการ

09.30-10.00 น. กล่าวต้อนรับ - ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนะนำตัว นายกฯอบต.วังไผ่ ทีมพัฒนากองทุนฯ

10.00-11.00น. -ทบทวนการประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ จังหวัดชุมพร ครั้งที่ 2 ณ . สสอ.สวี

11.00-12.00 น. -ทิศทางการพัฒนาและหนุนเสริมงานกองทุนฯจังหวัดชุมพร ประจำปี 60 นายทวีวัตร เครือสาย รองประธานคณะทำงานพัฒนากองทุนฯระดับเขต 11

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น. กำหนดยุทธศาตร์แนวทาง รูปแบบ การดำเนินงานพื้นที่กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดชุมพร ทีมพัฒนากองทุนฯ

14.00-15.30 น. แผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่จังหวัดชุมพร/ข้อหารือ/ปิดการประชุม ทีมพัฒนากองทุนฯ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

สรุปการประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ในจังหวัดชุมพร 3 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร รายชื่อคณะติดตามกองทุนฯระดับอำเภอ

พื้นที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร บทบาทหน้าที่ อ.ท่าแซะ
นาง สมใจ  ด้วงพิบูลย์ ประชาสังคม
นาย พิสูตร  ภิโสรมย์ สสจ.
นส. สุรีรัตน์ จามิกรณ์ อผท. ผู้ประสานงาน นาย อนุกูล  พลวัชรินทร์ รพ สต.หงษ์เจริญ
นาย ชัยยุทธ  ไชโย รพ สต. สลุย

อ.ปะทิว
นาย ประจักษ์  กมลวิริยกุล สสอ. (คอยป้าใจประสาน) นาง ชิดสุภางค์  ชำนาญ ประชาสังคม
นส. สุดจิต แพรกทอง อปท.  ดอนแตง
นาย สยาม อปท.  ชุมโค
นายกเทศมนตรีมาบอำมฤต

อ.เมือง
นส. จิราพร  วุฒิโภค  (พี่กบ) ผอ.รพ สต. วังไผ่
นาง ธมลวรรณ  นันทเสน ผอ.กองฯ วังไผ่
(นส.ต้อม ) วิสัยเหนือ
(พี่ป๋วย) ประชาสังคม
นายธรรมนูญ  ศรีนวล นายกอบต.บ้านนา

อ.หลังสวน
นาย สุภาส  กุศลชู ท้องถิ่น
นาย ยอดชาย  จิ้วบุญสร้าง ทบ.หลังสวน
นาย ไพศาล  มีสมบัติ อปท.บ้านควน ผู้ประสานงาน นาย สัน  ฉิมหาด นายกอบต.บางมะพร้าว
นาง จิรเดช  กองจันทร์
นาง พัลลภา ระสุโส๊ะ ประชาสังคม

อ.ละแม
นาย แสงทอง  ชนกเศณี นายก อบต.สวนแตง
นาง นฤมล  สรวิเชียร สสอ. ผู้ประสานงาน นาย ยุทธนา สรวิเชียร รพ สต.ทับใหม่
นส. ราณี  รักดี ปลัด อบต.ละแม
นาย สุเทพ  นุมาศ ท้องถิ่น
นาย นรินทร์  พันเจริญ
นาย สายใจ ดีอ่อน ผอ.รพ.สต.คลองสง

อ.สวี
นาง เดือนเพ็ญ  เคี้ยนบุ้น สสอ. ผู้ประสานงาน นาย วิษณุ  ทองแก้ว ผอ.รพ.สต.บ้านคลองน้อย ผู้ประสานงาน จอ.สัญญา  เวียงนนท์ อปท.เขาทะลุ
นาย เทิดศักดิ์  ขนอม นายก อบต.เขาค่าย
นาง อรวรรณ เอมะพัฒน์ ประชาสังคม
นาย สานนท์  บุญพัฒน์ รองนายกฯ ท่าหิน
นาง จิราภรณ์  เจริญศรี รพ.สต.เขาค่าย
นาย วสันต์ สมตน รพ.สต.บ้านดอนทราย

อ.ตะโก
นาย วัชรินทร์  แจ้งใจเย็น ผู้ประสานงาน นายสัมฤทธิ์  รุ่งช่วง นายกฯ ตะโก
นาย กฤษณา  รอดบุญคง รองปลัดฯช่องไม้แก้ว

อ.พะโต๊ะ
นาย สุทธิพงษ์  เหล่าศิริยุทธ์ สสอ.
นาย นคร สุขเจริญ เทศบาลต.พะโต๊ะ
นาง จรัสศรี  อินทรสุวรรณ

จังหวะก้าวต่อไป

พัฒนากลไก 1. สถานการณ์กองทุนฯ 2. ทุนและศักยภาพในพื้นที่ 3. บทเรียนและเปรียบกับ “ปณิธานในหลวง” 4. พัฒนากลไก - ทิศทางการขับเคลื่อน            - วางแผนยุทธศาสตร์
- ข้อเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

การขับเคลื่อน / กิจกรรม 1. จัดทำเอกสารนำเข้าเวทีสมัชชาจังหวัดชุมพร  โดยทีมจังหวัด / ติดตามประเมิน / พี่เลี้ยง (เดือนพฤศจิกายน) 2. ประชุมทีมคณะทำงาน 6 ครั้ง 3. พัฒนากรรมการกองทุนฯ “หลักสูตร”
- เวที KM 6 พื้นที่/อปท - ติดตาม ช่วง เดือน ก.ค. – ส.ค. 60

ห้วงเวลาดำเนินการ 1. เข้าพบผู้ว่าฯ 9 พ.ย.59
2. ส่งรายชื่อกองทุนฯที่เข้าร่วมสมัชชา 20 พ.ย. 59 3. ประชุมเตรียมงานสมัชชาจังหวัดชุมพร 21 พ.ย. 59 4. ธ.ค. 59 – ม.ค. 60

  1. เดือนสิงหาคม 60


    สานพลังภาคีเครือข่ายสุขภาพในพื้นที่ 5 + 1

- สาธารณสุข (สธ) - สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช) - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) - สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) - สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ (สจรส) - สมาคมประชาสังคมชุมพร

การขับเคลื่อน / กิจกรรม - ศูนย์พัฒนาคุณภาพ LTC และ ผู้สูงอายุ - นโยบาย
          ธรรมนูญสุขภาพ           CHIA - สร้างนวัตกรรม  12 ชุมชนนำร่อง (63,000 บาท) =      - 15 อปท - ชุมชนน่าอยู่ 10 จังหวัด                        = เชื่อมต่อระดับอำเภอ

การสื่อสารสารสนเทศ - เอกสารต่างๆ
- รายงานการประชุม

การขับเคลื่อน / กิจกรรม - ส่งเสริมพัฒนาการศูนย์เด็กเล็ก (ศพด) - ตำบลจัดการสุขภาพ

ห้วงเวลาดำเนินการ 11 พฤศจิกายน 2559


กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 28 คน จากที่ตั้งไว้ 28 คน
ประกอบด้วย

-คณะทำงานกองทุนฯระดับจังหวัด

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open