สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการเสริมศักยภาพกลไกคณะทำงานพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นด้วยการจัดการความรู้เขต 11สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้ตอนบน)

ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฯระดับเขต 11 สุราษฏร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

ประชุมคณะทำงานพัฒนากองทุนฯระดับเขต 11 สุราษฏร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

9 กันยายน 2559
นิฮาฟีซา นิมะมิงนิฮาฟีซา นิมะมิง
รายงานจากพื้นที่
Project owner
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ตามเอกสารแนบ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ตามเอกสารแนบ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 47 คน จากที่ตั้งไว้ 47 คน
ประกอบด้วย

ทีมพี่เลี้ยงกองทุนฯระดับเขต 11 สุราษฏร์ธานี

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 lock_open