สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

other_houses

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

info
รายละเอียดองค์กร
ชื่อองค์กร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ที่อยู่
โทรศัพท์ 0-7428-2000
โทรสาร 0-7455-8941
อีเมล์
directions_run
โครงการ/กิจกรรม
ชื่อโครงการปีงบประมาณกิจกรรมpaid
ผังฟาร์มลดรายจ่ายที่บ้านทรายขาว 2558 0.00 0/0
บ่อกุ้งร้างสร้างสุขบ้านหนองนกไข่ 2557 0.00 0/0
แผนยุทธศาสตรระบบอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช 2561 0.00 0/0
แผนยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดสงขลา 2559 0.00 0/0
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวอินทรีย์ จ.พัทลุง 2559 0.00 0/0
การจัดการระบบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชะแล้ 2559 0.00 0/0
การบูรณาการระบบอาหารตำบลควนรู 2559 0.00 0/0
หัวลำภูหมู่บ้านจัดการตนเอง 2557 0.00 0/0
ตลาดต้นปริก โมเดลตลาดอาหารปลอดภัยในชุมชน 2561 0.00 0/0
รูปแบบเกษตรผสมผสานในสวนยางพารา 2561 0.00 0/0
ชีฟาอ์โมเดล วีถีมุสลิมสู่ชุมชนต้นแบบปลอดยาสูบ 2557 0.00 0/0
การท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านถ้ำเสือ 2560 0.00 0/0
การท่องเที่ยวโดยชุมชนทุ่งหยีเพ็ง 2560 0.00 0/0
อุปกรณ์สาธิตปอดจำลองขณะสูบยาสูบเพื่อการรณรงค์ลดละเลิกยาสูบในชุมชน 2558 0.00 0/0
การขยายผลรูปแบบการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากหมู่บ้านต้นแบบสู่ระดับตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 2558 0.00 0/0
มัสยิดบ้านเเหนือปลอดยาสูบ ด้วยหลักคำสอนการส่งเสริมความดีและยับยั้งความชั่ว 2558 0.00 0/0
การเลี้ยงผึ้งเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมปลอดสารพิษในชุมชนหูยานบ้านน่าอยู่สู่การจัดการตนเอง 2559 0.00 0/0