สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
31 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับเขต ให้สามารถสนับสนุนการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการใช้ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ 0.00 154,000.00 -
31 ต.ค. 62 การ coaching ทีมระดับพื้นที่ ให้สามารถสนับสนุนผู้เสนอโครงการ ในการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ ทั้งในขั้นตอนการจัดทำแผนกองทุนตำบลฯ พัฒนาโครงการและการติดตาม 0.00 380,300.00 -
31 ต.ค. 62 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและข้อเสนอโครงการ (ทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่/จัดประชุมในพื้นที่ พชอ.) 0.00 84,000.00 -
31 ต.ค. 62 การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ อย่างน้อย 3 ครั้งต่อ พชอ. 0.00 172,000.00 -
14 ม.ค. 63 การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต 20.00 41,384.00 41,384.00
16 ก.ค. 63 ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต (ครั้งที่ 2) 20.00 32,734.00 32,734.00
14 ต.ค. 63 การประชุมสรุปผลดำเนินงานระดับเขต 20.00 79,882.00 -
24 ม.ค. 63 ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับพื้นที่ 12.00 14,748.00 14,748.00
12 ก.พ. 63 การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับพื้นที่ 82.00 68,246.00 68,246.00
20 - 21 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการของกองทุนฯ 50.00 79,220.00 79,220.00
24 - 25 ก.พ. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ 60.00 89,686.00 89,686.00
12 - 13 มี.ค. 63 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 40.00 64,000.00 64,000.00
31 ก.ค. 63 ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเสริมศักยภาพในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ จังหัดนนทบุรี 30.00 12,150.00 12,150.00
6 ส.ค. 63 เวทีทบทวนและจัดทำแผนการติดตาม ในพื้นที่ อ.หนองแค 42.00 11,500.00 -
7 ส.ค. 63 เวทีทบทวนและจัดทำแผนการติดตามในพื้นที่ อ.แก่งคอย 30.00 9,500.00 -
13 ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน จ.สระบุรี 10.00 15,000.00 -
17 ส.ค. 63 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการบันทึก แผนงาน/โครงการ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่1 25.00 14,000.00 -
28 ส.ค. 63 ประชุมคณะทำงานสรุปผลการดำเนินงาน จ.อ่างทอง 6.00 2,250.00 -
21 ส.ค. 63 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและติดตามโครงการในพื้นที่ เทศบาลนนทบุรีและเทศบาลปากเกร็ด 40.00 84,000.00 -
10 - 28 ส.ค. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพื้นที่ อ.หนองแค 19.00 14,400.00 -
10 - 28 ส.ค. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพื้นที่ อ.แก่งคอย 13.00 9,600.00 -
14 ส.ค. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.บางใหญ่ (3) ครั้ง 0.00 45,000.00 -
20 ส.ค. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.บางบัวทอง(3)ครั้ง 0.00 39,000.00 -
7 ก.ย. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.วิเศษชัยชาญ(3)ครั้ง 15.00 60,000.00 -
17 ก.ย. 63 การติดตามและพัฒนาโครงการในพืนที่ อ.บางนมโค (3)ครั้ง 10.00 4,000.00 -
รวม 544 790,300.00 8 402,168.00