สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต

กิจกรรม : การประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต
วันที่ 14/01/2020 - 14/01/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 41,384.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงเขต/พี่เลี้ยงจังหวัด
ตัวแทน สปสช.และทีมวิชาการ

รายละเอียดกิจกรรม :
การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงระดับเขต ให้มีศักยภาพสามารถดำเนินงานได้ดังนี้
1) การทำแผน
2) การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
3) การติดตาม ประเมินผลโครงการ
4) ใช้งานเครื่องมือ online เพื่อการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตาม ประเมินผลโครงการ
5) สนับสนุนให้พื้นที่มีโครงการในประเด็นกิจกรรมทางกาย, การจัดการปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพจาก สุรา ยาสูบ สารเสพติด, อาหาร
และประเด็นความต้องการในพื้นที่