สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต (ครั้งที่ 2)

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต (ครั้งที่ 2)
วันที่ 16/07/2020 - 16/07/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 32,734.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงานระดับเขต

รายละเอียดกิจกรรม :
1. ทบทวนการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต เขต 4
1.1 ทบทวนวัตถุประสงค์โครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลไกร่วมของสสส. สปสช. (กองทุนฯ) และ สธ. (พชอ.) ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่ โดย
1) อำเภอ (พชอ.) มีแผนการจัดการระบบสุขภาพและปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอ โดยเป็นแผน
เชิงประเด็น ที่รวบรวมจากแผนของกองทุนสุขภาพตำบล (เช่น แผนการจัดการเหล้าระดับอำเภอ เป็นการบูรณาการแผนจัดการเหล้าของกองทุนตำบลทั้งหมดในอำเภอ)
2) แต่ละแผนเชิงประเด็นของกองทุนแต่ละกองทุน มีโครงการที่มีคุณภาพดี และเป็นโครงการที่
สามารถลดปัญหาสุขภาพได้ชัดเจน
3) มีระบบติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงทบทวนแผนและโครงการต่าง ๆ
1.2 กลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการในกองทุนตำบล
1) กลุ่ม 1 กองทุนตำบลทั้งอำเภอ ขับเคลื่อนร่วมกับพชอ.
• พชอ. บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (จำนวน 8 กองทุนฯ)
• พชอ. บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (จำนวน 7 กองทุนฯ)
• พชอ. วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (จำนวน 16 กองทุนฯ)
• พชอ. แก่งคอย สระบุรี (จำนวน 13 กองทุนฯ)
• พชอ. อำเภอหนองแค (จำนวน 19 กองทุนฯ)
2) กลุ่ม 2 กองทุนตำบลที่มีเงินสะสม
3) กลุ่ม 3 กองทุนตำบล ที่มีภารกิจถ่ายโอน
• เทศบาลตำบลบางนมโค
1.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน
1) การทำความเข้าใจ พชอ (กลุ่ม1)
2) การพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผน กก.กองทุน /ผู้รับผิดชอบกองทุนระดับจังหวัด (กลุ่ม1 /2/3)
3) การพัฒนาศักยภาพ การเขียนโครงการ (กลุ่ม1 / 2 /3)
4) การติดตามประเมินผล (กลุ่ม1 / 2 /3)
5) ประชุมหารือ พชอ. สรุปผล/วางแผน (กลุ่ม1)
2. รายงานผลการดำเนินงาน ขับเคลื่อนโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับจังหวัด
การดำเนินงานของเขต 4 มีการทำงานใน 2 รูปแบบ
รูปแบบที่ 1 กองทุนที่ยังไม่มีแผน กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ 1) พชอ. แก่งคอย สระบุรี (จำนวน 13 กองทุนฯ) 2). พชอ. อำเภอหนองแค (จำนวน 19 กองทุนฯ) 3)พชอ. วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (จำนวน 16 กองทุนฯ) โดยเป็นการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) มีกระบวนการดำเนินงาน
1) มีการสร้างความเข้าใจและการเชื่อมร้อยเครือข่าย การทำงานท้องถิ่น การสร้างความสำคัญ เช่น การมอบใบประกาศเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
2) มีเครื่องมือที่ชัดเจน เช่นการจัดทำคู่มือ
3) กระบวนการกลุ่ม :
 ทบทวนการบริหารจัดการกองทุน โดยการคืนข้อมูลเงินคงเหลือในกองทุน และให้นายอำเภอ ช่วยชี้แนะ เชิญชวนทำโครงการตามประเด็น พชอ.
 องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแผนงาน /โครงการ
-การวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพด้วย แผนผังต้นไม้ปัญหา เป็นเครื่องมือช่วยเื่อมโยงปัญหาสุขภาพ
สาเหตุของปัญหา และผลกระทบ
-กรอบความเชื่อมโยงของหัวข้อต่างๆในการเขียนโครงการ
 เครื่องมือโปรแกรมการพัฒนาโครงการ
รูปแบบที่ 2 กองทุนที่มีแผนแล้ว กลุ่มเป้าหมายที่ดำเนินการ 1) พชอ. บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
(จำนวน 8 กองทุนฯ) 2) พชอ. บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (จำนวน 7 กองทุนฯ) เน้นการใช้ เครื่องมือโปรแกรมการพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพ ในกลุ่มเป้าหมายที่รับการสนับสนุนงบจากกองทุน
ข้อเสนอเชิงพัฒนาโปรแกรม
1.การใช้โปรแกรมกลุ่มเป้าหมายควรเป็นใคร ระดับการใช้แตกต่างกัน
- อปท.และคนที่เกี่ยวข้อง พัฒนา แผน/ติดตามประเมินผล
- กลุ่มคนที่ต้องการขอสนับสนุน เน้นการพัฒนาโครงการ /การติดตามประเมินผล
2.เครื่องมือในเชิงพัฒนา ประโยชน์ /ง่ายไม่ซับซ้อน /เขื่อมโยงกับงานเดิม
3. การสรุปแผนงาน/โครงการเพื่อเชื่อมโยงและตอบประเด็น พชอ.
3. แผนการขับเคลื่อนโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไก สุขภาวะ เขต 4 ในระยะต่อไป
1. ทบทวนการใช้โปรแกรมกองทุนตำบล
2. การติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานการพัฒนาโครงการภายใต้การสนับสนุนงบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการบันทึกแผนงานโครงการในโปรแกรม โดยเน้นโครงการที่ผ่านการอนุมัติ และมีการจัดกิจกรรมตามโครงการของ ปี 2563 ในโปรแกรมเพื่อการติดตามประเมินผล และใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ ของปีงบประมาณ 2564 ส่วนรูปแบบการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดวางแผนการดำเนินงานตามบริบทของตนเอง อาจเน้นการลงพื้นที่รายกองทุนตำบลหรือจัดการประชุมติดตามภาพรวมของจังหวัด