สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

การติดตามและพัฒนาโครงการในพื้นที่ อ.หนองแค

กิจกรรม : การติดตามและพัฒนาโครงการในพื้นที่ อ.หนองแค
วันที่ 10/08/2020 - 28/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,400.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 19 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กองทุนในเขต
อ.หนองแค
19 กองทุน

รายละเอียดกิจกรรม :
พี่เลี้ยงลงพื้นที่/ติดตามผ่านระบบ online โดยดำเนินการ
ครั้งที่ 1 การวางแผนการติดตามแผนและโครงการของแต่ละกองทุนตำบลฯ
และท้องถิ่นที่รับโอนรพ.สต. โดยการลงพื้นที่/ผ่านระบบ online
ครั้งที่ 2 การติดตามโครงการเพื่อปิดงานและทบทวนแผนการทำงานของแต่ละพื้นที่
ครั้งที่ 3 การสังเคราะห์ผลการดำเนินงานและสรุปผลการทำงานของแต่ละพื้นที่