สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ
วันที่ 24/02/2020 - 25/02/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 89,686.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 60 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พชอ

รายละเอียดกิจกรรม :
การใช้โปรแกรมออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโครงการที่ดี
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพอย่างมีส่วนร่วม พื้นที่ พชอ.วิเศษชัยชาญ