สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4

ถอดบทเรียนโครงกำรบูรณำกำรขับเคลื่อน งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะ และพัฒนำกลไกสุขภำพ ระดับพื้นที่ เขต 4

ถอดบทเรียนโครงกำรบูรณำกำรขับเคลื่อน งำนสร้ำงเสริมสุขภำวะ และพัฒนำกลไกสุขภำพ ระดับพื้นที่ เขต 4

9 กรกฎาคม 2564
ภานิชา เขต 4ภานิชา เขต 4
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo

ไฟล์ประกอบกิจกรรม

กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ชี้แจงวัตถุประสงค์การถอดบทเรียน ทบทวนกระบวนการและผลลัพธ์ความสาเร็จของโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับเขต ของเขต 4 โดย ดร. ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ 09.00 – 12.00 น. ถอดบทเรียนภาพรวมของโครงการฯ -ศักยภาพของกรรมการกองทุน/ผู้รับผิดชอบกองทุน/เครือข่ายที่ขอรับการสนับสนุน -การมีแผน/คุณภาพของแผน -การประเมินผล/คุณภาพของการประเมินผล โดย ดร. ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 13.00 - 14.00 น. ถอดบทเรียนในประเด็น พชอ. -การทางานร่วมกับ พชอ. -การมีแผนประเด็นระดับอาเภอ โดย รศ.ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ 14.00 - 15.00 น. ถอดบทเรียนในประเด็น กองทุนขนาดใหญ่ -การทางานร่วมกับกองทุนขนาดใหญ่ -การลดลงของรายได้สะสม โดย รศ.ดร. อริศรา เล็กสรรเสริญ

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 1. ทบทวนวัตถุประสงค์ กิจกรรมการดำเนินงานในโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 4 1.1 ข้อจำกัดการดำเนินงานระบบสุขภาพชุมชนในปัจจุบันนำไปสู่ที่มาของการดำเนินงานของโครงการ • กลไกของทั้ง สธ. สปสช. สสส. มีการบูรณาการการทำงานกันน้อย • ขาดการวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพ และการกำหนดเป้าหมายอนาคตระบบ สุขภาพของชุมชน
  1.2 วัตถุประสงค์โครงการเพื่อการพัฒนาศักยภาพกลไกร่วมของ สสส. สปสช. (กองทุนฯ) และ สธ. (พชอ.) ในการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในระดับพื้นที่ โดย 1) อำเภอ (พชอ.) มีแผนการจัดการระบบสุขภาพและปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอ โดยเป็นแผนเชิงประเด็น ที่รวบรวมจากแผนของกองทุนสุขภาพตำบล (เช่น แผนการจัดการเหล้าระดับอำเภอ เป็นการบูรณาการแผนจัดการเหล้าของกองทุนตำบลทั้งหมดในอำเภอ) 2) แต่ละแผนเชิงประเด็นของกองทุนแต่ละกองทุน มีโครงการที่มีคุณภาพดี และเป็นโครงการที่สามารถลดปัญหาสุขภาพได้ชัดเจน 3) มีระบบติดตามประเมินผลเพื่อการปรับปรุงทบทวนแผนและโครงการต่าง ๆ
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 16,500.00 lock_open