สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ เขต 4

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ

25 กุมภาพันธ์ 2563
ภานิชา เขต 4ภานิชา เขต 4
รายงานจากพื้นที่
Project owner
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
 • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-บทบาทของ พชอ.กับการหนุนเสริมและบูรณาการกองทุนหลักประกันสุขภาพ -บรรยาย “การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพอย่างมีส่วนร่วม พื้นที่ พชอ.วิเศษชัยชาญ -ประชุมกลุ่ม 4 กลุ่ม “วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพในชุมชน เชื่อมโยงประเด็น พชอ.วิเศษชัยชาญ” (สถานการณ์ปัญหา/สาเหตุ/สิ่งที่ทำได้ดี/สิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี/แนวทางแก้ไข)

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-การใช้โปรแกรมออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโครงการที่ดี -สรุปประเด็นภาพรวมของ พชอ.พื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ -จัดทำแผนการขับเคลื่อนและออกแบบประเมินผล

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
14,200.00 0.00 72,384.00 3,000.00 102.00 0.00 89,686.00 lock_open