สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับพื้นที่

กิจกรรม : ประชุมคณะทำงานโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ ระดับพื้นที่
วันที่ 24/01/2020 - 24/01/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 14,748.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 12 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะทำงาน

รายละเอียดกิจกรรม :
-ร่วมว่างแผนการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงาน