สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการของกองทุนฯ

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอในการจัดทำแผนงาน/โครงการของกองทุนฯ
วันที่ 20/02/2020 - 21/02/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 79,220.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 50 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น จำนวน 20 กองทุนละ 2 คน
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ จำนวน 10 คน

รายละเอียดกิจกรรม :
การพัฒนาทีมพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ ให้มีศักยภาพสามารถดำเนินงาน ดังนี้
1) การทำแผนกองทุน
2) การพัฒนาข้อเสนอโครงการ
3) การติดตาม ประเมินผลโครงการ
4) ใช้งานเครื่องมือ online เพื่อการทำแผน การพัฒนาโครงการ การติดตาม
ประเมินผลโครงการ
5) การทบทวนสรุปและปรับปรุงการทำงานของของทีมพี่เลี้ยงระดับเขตและพื้นที่
เพื่อเพิ่มคุณภาพการจัดทำแผน การพัฒนาข้อเสนอโครงการ และการติดตามโครงการ