สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเสริมศักยภาพในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ จังหัดนนทบุรี

กิจกรรม : ประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างเสริมศักยภาพในการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ จังหัดนนทบุรี
วันที่ 31/07/2020 - 31/07/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 12,150.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กองทุน

รายละเอียดกิจกรรม :
ทบทวนการบันทึกการใช้โปรแกรมเพื่อพัฒนาแผนงาน/โครงการ