สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

การประชุมสรุปผลดำเนินงานระดับเขต

กิจกรรม : การประชุมสรุปผลดำเนินงานระดับเขต
วันที่ 14/10/2020 - 14/10/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 79,882.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงเขต

รายละเอียดกิจกรรม :
สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละจังหวัด