สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับพื้นที่

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการบูรณาการการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ และพัฒนากลไกสุขภาวะในระดับพื้นที่
วันที่ 12/02/2020 - 12/02/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 68,246.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 82 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ทีมพี่เลี้ยงระดับพื้นที่ แกนนำในพื้นที่ จนท.รพ.สต.

รายละเอียดกิจกรรม :
-ให้ความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพ ผ่านการใช้งานเว็บไซด์กองงทุน
-สรุปแผนงาน/โครงการที่ขับเคลื่อนตามประเด็น