สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

กิจกรรม : จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำแผนงาน/โครงการที่มีประสิทธิผลของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
วันที่ 12/03/2020 - 13/03/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 64,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พชอ

รายละเอียดกิจกรรม :
-บทบาทของ พชอ.กับการหนุนเสริมและบูรณาการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ
-วิเคราะห์สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพในชุมชน
-การใช้โปรแกรมออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโครงการที่ดี