สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส.)

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและติดตามโครงการในพื้นที่ เทศบาลนนทบุรีและเทศบาลปากเกร็ด

กิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนและติดตามโครงการในพื้นที่ เทศบาลนนทบุรีและเทศบาลปากเกร็ด
วันที่ 21/08/2020 - 21/08/2020
งบประมาณที่ตั้งไว้ 84,000.00 บาท

กลุ่มเป้าหมาย 40 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย พชอ

รายละเอียดกิจกรรม :
นำเสนอความก้าวหน้าการจัดทำแผนงาน/โครงการของกองทุนต้นแบบ 10 กองทุน
วิเคราะห์สถานการณ์/แนวทางการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ ร่วมกับ พชอ.หนองแค