สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
4 ธ.ค. 60 ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม 30 35,000.00 7,897.00
5 ม.ค. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ 1 500,000.00 500,000.00
15 ม.ค. 61 ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 30 3,000.00 3,300.00
25 ม.ค. 61 การจัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานแผนงานภาคใต้ตอนบน 14 38,350.00 38,350.00
23 ก.พ. 61 จัดประชุมปรึกษาหารรือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโซนใต้ล่างแผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต 26 8,710.00 8,710.00
27 ก.พ. 61 - 1 มี.ค. 61 การประชุมคณะกรรมการกำกับทิสทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)ปีที่2พ.ศ.2561-2562ครั้งที่2 100 204,168.00 204,168.00
14 - 15 พ.ค. 61 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 3 7,940.00 7,940.00
19 มิ.ย. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปิบัติงานวิชาการ ถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปิบัติในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ งวดที่1 1 120,000.00 120,000.00
27 มิ.ย. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่2 1 600,000.00 600,000.00
27 มิ.ย. 61 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่1 1 120,000.00 120,000.00
7 ส.ค. 61 ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโซนใต้ล่าง แผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต 300 0.00 11,171.00
17 ส.ค. 61 ประชุมพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับทีมพี่เลี้ยง 300 0.00 65,687.00
1 ก.ย. 61 ประชุมพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา 300 0.00 130,577.00
2 ก.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดนราธิวาส 300 0.00 96,034.00
30 - 31 ต.ค. 61 จัดเวทีคืนข้อมูลการประเมินผลโครงการ การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง 0 0.00 45,056.00
12 - 13 พ.ย. 61 การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่1 5 9,373.00 9,373.00
29 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน 300 0.00 43,790.00
30 พ.ย. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน 300 0.00 39,249.00
3 ธ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน 300 0.00 48,272.00
4 ธ.ค. 61 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน 300 0.00 39,349.00
31 มี.ค. 62 - 1 เม.ย. 62 การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การตรวจเอกสารการเงินและการบันทึกกิจกรรมแบบออนไลน์ โครงการย่อยแผนงานโซนใต้ล่าง 4 9,058.00 9,085.00
3 เม.ย. 62 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางความวิกฤตรุนแรง งวดที่2 (ปิดโครงการ) 1 30,000.00 30,000.00
18 เม.ย. 62 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานราชวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่3 (ปิดโครงการ) 1 100,000.00 100,000.00
21 เม.ย. 62 เบิกจ่ายเงินในการประชุมปรึกษาหารือเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน โซนใต้ล่าง 5 4,450.00 4,450.00
21 เม.ย. 62 ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการถอดบทเรียนโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง 4 3,420.00 3,420.00
12 ก.ค. 62 เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินคุณค่าและผลลัพธืของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่1 1 100,000.00 100,000.00
รวม 2,628 1,893,469.00 26 2,385,878.00