สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การจัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานแผนงานภาคใต้ตอนบน

การจัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานแผนงานภาคใต้ตอนบน

25 มกราคม 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

สสจ.สุราษฎร์ธานี

สสอ.บ้านนาสาร

อปท.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
9,000.00 0.00 29,350.00 0.00 0.00 0.00 38,350.00 lock_open