สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดเวทีคืนข้อมูลการประเมินผลโครงการ การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง

จัดเวทีคืนข้อมูลการประเมินผลโครงการ การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง

30 ตุลาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 112 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ฯ นครศรีฯ 3 คน,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 คน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน,สปสช.เนินงาม 2 คน, อบต.เนินงาม 4 คน, จิตอาสา 15 คน, หน่วยงานญาลันบารู 1 คน, ญาลันบารู 13 2 คน, ญาลันบารู 27 1 คน, เยาวชน 4 คน, หมู่ที่ 1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.จะกั๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.จะกั๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 13 คน, หมู่ที่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 6 คน, หมู่ที่ 3 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 7 คน, หมู่ที่ 5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 4 คน, หมู่ที่ 7 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3 คน, ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 42,056.00 0.00 0.00 0.00 45,056.00 lock_open