สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน

3 ธันวาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร 1 คน, ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาส 1 คน, เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี 1 คน, เทศบาลตำบลแว้ง 1 คน, เทศบาลตำบลมะรือโบตก 3 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 10 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2 คน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 66 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

-

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
5,500.00 0.00 40,322.00 2,450.00 0.00 0.00 48,272.00 lock_open