สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน

4 ธันวาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 54 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาโงย 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี 1 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ 1 คน, เทศบาลเมืองควนลัง 1 คน, โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, ต.บุดี อ.เมืองยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 4 คน, หมู่ที่ 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 6 คน, หมู่ที่ 3 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,000.00 0.00 29,414.00 3,935.00 0.00 0.00 39,349.00 lock_open