สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิสทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)ปีที่2พ.ศ.2561-2562ครั้งที่2

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิสทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)ปีที่2พ.ศ.2561-2562ครั้งที่2

27 กุมภาพันธ์ 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

-สจรส.มอ.

-สปสช.เขต12สงขลา

-อปท.

-ผู้สูงอายุ

-ประชาชน

-อสม.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
34,000.00 5,000.00 153,146.00 11,056.00 966.00 0.00 204,168.00 lock_open