สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับทีมพี่เลี้ยง

ประชุมพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับทีมพี่เลี้ยง

17 สิงหาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

 

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14 คน, กกล.ทพ.จชต. 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2 คน, อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.จะกกั๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,000.00 0.00 59,275.00 3,412.00 0.00 0.00 65,687.00 lock_open