สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดนราธิวาส

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดนราธิวาส

2 กันยายน 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ 3 คน, กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร 1 คน, โรงพยาบาลจะแนะ 2 คน, เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบูเก๊ะตา 1 คน, สนง.สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 1 คน, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 4 คน, หมู่ที่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 9 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส, หมู่ที่ 3 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 4 คน, หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 10 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 8 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน,

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
18,500.00 0.00 77,534.00 0.00 0.00 0.00 96,034.00 lock_open