สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

จัดประชุมปรึกษาหารรือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโซนใต้ล่างแผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต

จัดประชุมปรึกษาหารรือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโซนใต้ล่างแผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต

23 กุมภาพันธ์ 2561
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 26 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

กอ.รมน.ภาค4 สน.

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,500.00 0.00 7,210.00 0.00 0.00 0.00 8,710.00 lock_open