สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา

ประชุมพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา

1 กันยายน 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 156 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย
 • สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 คน,
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน,
 • กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน,
 • สมาคมจิตอาสา 1 คน,
 • กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ 1 คน,
 • เทศบาลนครหาดใหญ่ 1 คน, เทศบาลเมืองควนลัง,
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 2 คน,
 • เทศบาลตำบลหนองจิก, โรงพยาบาลยะหริ่ง, เทศบาลตำบลยะหริ่ง 1 คน,
 • จังหวัดยะลา หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.จะก๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.จะก๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, , หมู่ที่ 2 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 3 คน,หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ลำพะเยา อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ลำพะเยา อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ลำพะเยา อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ยะลา 1 คน,
 • จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 12 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.คูหา อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน,
 • จังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 5 คน, หมู่ที่ 4 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 4 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 1 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 1 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 3 คน
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
19,000.00 0.00 107,763.00 3,490.00 324.00 0.00 130,577.00 lock_open