สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโซนใต้ล่าง แผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต

ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโซนใต้ล่าง แผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต

7 สิงหาคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ชี้แจงรายละเอียดของแผนงานการจัดการสุขภาวะ ด้วยการพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่าง กอรมน. ศอบต. สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. ให้มีนโยบาย และขยายพื้นที่การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เช่น รูปแบบการร่วมลงทุนงบประมาณระหว่าง ศอบต.กับ กองทุนสุขภาพตำบล รูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง แกนนำจิดอาสาญาลันฯ และพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล ระดับจังหวัด 2. พ.อ.สุวรรณ เชิดฉาย ชี้แจงสถานการณ์กลุ่มจิตอาสา ญาลันนันบารู ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีปัญหาเรื่องห้วงเวลาการดำเนินงาน และกลุ่มจิตอาสา ญาลันนัน ที่มีการปรับเปลี่ยน จึงอาจจะต้องปรับแผนการดำเนินงานเล็กน้อย ซึ่งอาจจะทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมล่าช้าไปบ้าง แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด 3.ร่วมวางแผนการดำเนินงานตามข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนงานการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 คน, กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, ปอเนาะญาลัน 1 คน, ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 6,921.00 250.00 0.00 0.00 11,171.00 lock_open