สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

4 ธันวาคม 2560
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • วางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานหลักโครงการระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
3,500.00 0.00 4,397.00 0.00 0.00 0.00 7,897.00 lock_open