สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การตรวจเอกสารการเงินและการบันทึกกิจกรรมแบบออนไลน์ โครงการย่อยแผนงานโซนใต้ล่าง

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การตรวจเอกสารการเงินและการบันทึกกิจกรรมแบบออนไลน์ โครงการย่อยแผนงานโซนใต้ล่าง

31 มีนาคม 2562
areeandamanareeandaman
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. คณะวิทยาการจัดการ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
500.00 0.00 8,585.00 0.00 0.00 0.00 9,085.00 lock_open