สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

15 มกราคม 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
  • ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ

  • ชี้แจงการบริหารการเงินโครงการ

  • ชี้แจงการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโครงการแบบออนไลน์ผ่านเวปไซต์ http://hsmi2.psu.ac.th/scac

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  • ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน และการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโครงการแบบออนไลน์ผ่านเวปไซต์ http://hsmi2.psu.ac.th/scac
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 lock_open