สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินคุณค่าและผลลัพธืของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่112 กรกฎาคม 2562
12
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่1

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินคุณค่าและผลลัพธืของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่1

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินคุณค่าและผลลัพธืของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่1

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายณชพงค์ จันจุฬา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินในการประชุมปรึกษาหารือเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน โซนใต้ล่าง21 เมษายน 2562
21
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินในการประชุมปรึกษาหารือเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน โซนใต้ล่าง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เบิกจ่ายเงินในการประชุมปรึกษาหารือเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน โซนใต้ล่าง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินในการประชุมปรึกษาหารือเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน โซนใต้ล่าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการถอดบทเรียนโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง21 เมษายน 2562
21
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการถอดบทเรียนโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานราชวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่3 (ปิดโครงการ)18 เมษายน 2562
18
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานราชวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่3 (ปิดโครงการ)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานราชวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่3 (ปิดโครงการ)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานราชวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่3 (ปิดโครงการ)

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายประเวศ หมีดเส็น

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางความวิกฤตรุนแรง งวดที่2 (ปิดโครงการ)3 เมษายน 2562
3
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางความวิกฤตรุนแรง งวดที่2 (ปิดโครงการ)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางความวิกฤตรุนแรง งวดที่2 (ปิดโครงการ)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางความวิกฤตรุนแรง งวดที่2 (ปิดโครงการ)

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายณชพงศ จันจุฬา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การตรวจเอกสารการเงินและการบันทึกกิจกรรมแบบออนไลน์ โครงการย่อยแผนงานโซนใต้ล่าง31 มีนาคม 2562
31
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. คณะวิทยาการจัดการ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน4 ธันวาคม 2561
4
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 54 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาโงย 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี 1 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ 1 คน, เทศบาลเมืองควนลัง 1 คน, โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, ต.บุดี อ.เมืองยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 4 คน, หมู่ที่ 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 6 คน, หมู่ที่ 3 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน3 ธันวาคม 2561
3
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร 1 คน, ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาส 1 คน, เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี 1 คน, เทศบาลตำบลแว้ง 1 คน, เทศบาลตำบลมะรือโบตก 3 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 10 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2 คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 66 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน30 พฤศจิกายน 2561
30
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 54 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 1 คน, เทศบาลตำบลท่าสาป 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, , หมู่ที่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน29 พฤศจิกายน 2561
29
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 55 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

-สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, ศปส. 1 คน, กลุ่มสะพานปัญญาชายแดนใต้ 2 คน, จิตอาสา 12 คน, เทศบาลตำบลหนองจิก 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบานา 2 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน 2 คน, เทศบาลตำบลบ่อทอง 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2 คน, ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ช้างเผือก อ.แนะ จ นราธิวาส 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่112 พฤศจิกายน 2561
12
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดเวทีคืนข้อมูลการประเมินผลโครงการ การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง30 ตุลาคม 2561
30
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 112 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ฯ นครศรีฯ 3 คน,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 คน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน,สปสช.เนินงาม 2 คน, อบต.เนินงาม 4 คน, จิตอาสา 15 คน, หน่วยงานญาลันบารู 1 คน, ญาลันบารู 13 2 คน, ญาลันบารู 27 1 คน, เยาวชน 4 คน, หมู่ที่ 1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.จะกั๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.จะกั๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 13 คน, หมู่ที่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 6 คน, หมู่ที่ 3 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 7 คน, หมู่ที่ 5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 4 คน, หมู่ที่ 7 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3 คน, ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดนราธิวาส2 กันยายน 2561
2
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ 3 คน, กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร 1 คน, โรงพยาบาลจะแนะ 2 คน, เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบูเก๊ะตา 1 คน, สนง.สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 1 คน, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 4 คน, หมู่ที่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 9 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส, หมู่ที่ 3 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 4 คน, หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 10 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 8 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน,

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา1 กันยายน 2561
1
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 156 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย
 • สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 คน,
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน,
 • กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน,
 • สมาคมจิตอาสา 1 คน,
 • กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ 1 คน,
 • เทศบาลนครหาดใหญ่ 1 คน, เทศบาลเมืองควนลัง,
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 2 คน,
 • เทศบาลตำบลหนองจิก, โรงพยาบาลยะหริ่ง, เทศบาลตำบลยะหริ่ง 1 คน,
 • จังหวัดยะลา หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.จะก๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.จะก๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, , หมู่ที่ 2 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 3 คน,หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ลำพะเยา อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ลำพะเยา อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ลำพะเยา อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ยะลา 1 คน,
 • จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 12 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.คูหา อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน,
 • จังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 5 คน, หมู่ที่ 4 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 4 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 1 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 1 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 3 คน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับทีมพี่เลี้ยง17 สิงหาคม 2561
17
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14 คน, กกล.ทพ.จชต. 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2 คน, อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.จะกกั๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโซนใต้ล่าง แผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต7 สิงหาคม 2561
7
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

1.ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ชี้แจงรายละเอียดของแผนงานการจัดการสุขภาวะ ด้วยการพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่าง กอรมน. ศอบต. สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. ให้มีนโยบาย และขยายพื้นที่การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เช่น รูปแบบการร่วมลงทุนงบประมาณระหว่าง ศอบต.กับ กองทุนสุขภาพตำบล รูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง แกนนำจิดอาสาญาลันฯ และพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล ระดับจังหวัด 2. พ.อ.สุวรรณ เชิดฉาย ชี้แจงสถานการณ์กลุ่มจิตอาสา ญาลันนันบารู ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีปัญหาเรื่องห้วงเวลาการดำเนินงาน และกลุ่มจิตอาสา ญาลันนัน ที่มีการปรับเปลี่ยน จึงอาจจะต้องปรับแผนการดำเนินงานเล็กน้อย ซึ่งอาจจะทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมล่าช้าไปบ้าง แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด 3.ร่วมวางแผนการดำเนินงานตามข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนงานการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 คน, กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, ปอเนาะญาลัน 1 คน, ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่127 มิถุนายน 2561
27
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ณชพงศ จันจุฬา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่227 มิถุนายน 2561
27
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเวศ หมีดเส็น

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปิบัติงานวิชาการ ถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปิบัติในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ งวดที่119 มิถุนายน 2561
19
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 214 พฤษภาคม 2561
14
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิสทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)ปีที่2พ.ศ.2561-2562ครั้งที่227 กุมภาพันธ์ 2561
27
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

-สจรส.มอ.

-สปสช.เขต12สงขลา

-อปท.

-ผู้สูงอายุ

-ประชาชน

-อสม.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมปรึกษาหารรือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโซนใต้ล่างแผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต23 กุมภาพันธ์ 2561
23
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 26 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

กอ.รมน.ภาค4 สน.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การจัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานแผนงานภาคใต้ตอนบน25 มกราคม 2561
25
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

สสจ.สุราษฎร์ธานี

สสอ.บ้านนาสาร

อปท.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15 มกราคม 2561
15
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

ชี้แจงแนวทางบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ

 • ชี้แจงการบริหารการเงินโครงการ

 • ชี้แจงการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโครงการแบบออนไลน์ผ่านเวปไซต์ http://hsmi2.psu.ac.th/scac

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน และการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโครงการแบบออนไลน์ผ่านเวปไซต์ http://hsmi2.psu.ac.th/scac
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้5 มกราคม 2561
5
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเวศ หมีดเส็น

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม4 ธันวาคม 2560
4
ธันวาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

วางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติรายละเอียดของการทำกิจกรรมที่ได้ปฎิบัติจริง
 • วางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานหลักโครงการระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-