สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

assignment
บันทึกกิจกรรม
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินคุณค่าและผลลัพธืของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่112 กรกฎาคม 2562
12
กรกฎาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินคุณค่าและผลลัพธ์ของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่1

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินคุณค่าและผลลัพธืของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่1

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินคุณค่าและผลลัพธืของโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่1

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายณชพงค์ จันจุฬา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินในการประชุมปรึกษาหารือเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน โซนใต้ล่าง21 เมษายน 2562
21
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินในการประชุมปรึกษาหารือเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน โซนใต้ล่าง

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เบิกจ่ายเงินในการประชุมปรึกษาหารือเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน โซนใต้ล่าง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินในการประชุมปรึกษาหารือเตรียมข้อมูลเพื่อประชุมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะชุมชน โซนใต้ล่าง

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการถอดบทเรียนโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง21 เมษายน 2562
21
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการถอดบทเรียนโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุ่นแรง

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานราชวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่3 (ปิดโครงการ)18 เมษายน 2562
18
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานราชวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่3 (ปิดโครงการ)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานราชวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่3 (ปิดโครงการ)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานราชวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่3 (ปิดโครงการ)

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายประเวศ หมีดเส็น

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางความวิกฤตรุนแรง งวดที่2 (ปิดโครงการ)3 เมษายน 2562
3
เมษายน 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางความวิกฤตรุนแรง งวดที่2 (ปิดโครงการ)

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางความวิกฤตรุนแรง งวดที่2 (ปิดโครงการ)

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางความวิกฤตรุนแรง งวดที่2 (ปิดโครงการ)

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

นายณชพงศ จันจุฬา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ การตรวจเอกสารการเงินและการบันทึกกิจกรรมแบบออนไลน์ โครงการย่อยแผนงานโซนใต้ล่าง31 มีนาคม 2562
31
มีนาคม 2562รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 4 คน จากที่ตั้งไว้ 4 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ. คณะวิทยาการจัดการ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการพัฒนาและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน4 ธันวาคม 2561
4
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 54 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บาโงย 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลสุไหงปาดี 1 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพอ 1 คน, เทศบาลเมืองควนลัง 1 คน, โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลดุซงญอ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, ต.บุดี อ.เมืองยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 4 คน, หมู่ที่ 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, ต.สะท้อน อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 6 คน, หมู่ที่ 3 ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน3 ธันวาคม 2561
3
ธันวาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร 1 คน, ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน จังหวัดนราธิวาส 1 คน, เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลสามัคคี 1 คน, เทศบาลตำบลแว้ง 1 คน, เทศบาลตำบลมะรือโบตก 3 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลปูโยะ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสะท้อน 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 10 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ริโก๋ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.มะนังตายอ อ.เมือง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 2 คน

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 66 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพและการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน30 พฤศจิกายน 2561
30
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 54 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 1 คน, เทศบาลตำบลท่าสาป 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.นาเขลียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, , หมู่ที่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน29 พฤศจิกายน 2561
29
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 55 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

-สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, ศปส. 1 คน, กลุ่มสะพานปัญญาชายแดนใต้ 2 คน, จิตอาสา 12 คน, เทศบาลตำบลหนองจิก 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบานา 2 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน 2 คน, เทศบาลตำบลบ่อทอง 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2 คน, ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ช้างเผือก อ.แนะ จ นราธิวาส 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่112 พฤศจิกายน 2561
12
พฤศจิกายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 5 คน จากที่ตั้งไว้ 5 คน
ประกอบด้วย

-

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดเวทีคืนข้อมูลการประเมินผลโครงการ การจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง30 ตุลาคม 2561
30
ตุลาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 112 คน จากที่ตั้งไว้ 0 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน, กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, สมาคมสื่อชุมชนภาคใต้ฯ นครศรีฯ 3 คน,มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 1 คน, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน,สปสช.เนินงาม 2 คน, อบต.เนินงาม 4 คน, จิตอาสา 15 คน, หน่วยงานญาลันบารู 1 คน, ญาลันบารู 13 2 คน, ญาลันบารู 27 1 คน, เยาวชน 4 คน, หมู่ที่ 1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.จะกั๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.จะกั๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 13 คน, หมู่ที่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 6 คน, หมู่ที่ 3 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 7 คน, หมู่ที่ 5 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 4 คน, หมู่ที่ 7 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 4 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3 คน, ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดนราธิวาส2 กันยายน 2561
2
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 90 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ 3 คน, กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลผดุงมาตร 1 คน, โรงพยาบาลจะแนะ 2 คน, เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบูเก๊ะตา 1 คน, สนง.สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส 1 คน, มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 4 คน, หมู่ที่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 9 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส, หมู่ที่ 3 ต.แม่ดง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 12 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ผดุงมาตร อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ดุซงญอ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.สาวอ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.สามัคคี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 4 คน, หมู่ที่ 1 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.เอราวัณ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บองอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 8 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 10 ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 8 ต.สุวารี อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงย อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน,

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมพัฒนาศักยภาพการทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน จังหวัดสงขลา ปัตตานี และยะลา1 กันยายน 2561
1
กันยายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 156 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย
 • สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 5 คน,
 • สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน,
 • กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน,
 • สมาคมจิตอาสา 1 คน,
 • กองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ 1 คน,
 • เทศบาลนครหาดใหญ่ 1 คน, เทศบาลเมืองควนลัง,
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา 2 คน,
 • เทศบาลตำบลหนองจิก, โรงพยาบาลยะหริ่ง, เทศบาลตำบลยะหริ่ง 1 คน,
 • จังหวัดยะลา หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ลำใหม่ อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.จะก๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.จะก๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, , หมู่ที่ 2 ต.กาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 3 คน,หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.เกะรอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กาตอง อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาโร๊ะ อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ยะหา อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ลำพะเยา อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ลำพะเยา อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ลำพะเยา อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตาเซะ อ.เมือง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.เปาะเส้ง อ.เมือง จ.ยะลา 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.บาละ อ.กาบัง จ.ยะลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ลุโบะยิไร อ.มายอ จ.ยะลา 1 คน,
 • จังหวัดสงขลา หมู่ที่ 1 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 12 ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.คูหา อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.น้ำขาว อ.จะนะ จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 1 ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.ทับช้าง อ.นาทวี จ.สงขลา 1 คน,
 • จังหวัดปัตตานี หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 5 คน, หมู่ที่ 4 ต.มะกรูด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 4 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 3 ต.สาคอใต้ อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 1 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ยะรัง อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 2 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.ประจัน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ลิปะสะโง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 1 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ดาโต๊ะ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 6 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 3 คน
circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมพัฒนาศักยภาพการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับทีมพี่เลี้ยง17 สิงหาคม 2561
17
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 50 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 14 คน, กกล.ทพ.จชต. 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.กรงปินัง อ.กรงปินัง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.กาลูปัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.บือมัง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา 2 คน, อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.เนินงาม อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.จะกกั๊วะ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.จะโหนง อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.บาโหย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา 1 คน, หมู่ที่ 9 ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.เกียร์ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.บูกิต อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.กายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.พ่อมิ่ง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
ประชุมเพื่อวางแผนดำเนินงานโซนใต้ล่าง แผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต7 สิงหาคม 2561
7
สิงหาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

1.ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ ชี้แจงรายละเอียดของแผนงานการจัดการสุขภาวะ ด้วยการพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่าง กอรมน. ศอบต. สปสช. กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. ให้มีนโยบาย และขยายพื้นที่การขับเคลื่อนการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ยาเสพติด เช่น รูปแบบการร่วมลงทุนงบประมาณระหว่าง ศอบต.กับ กองทุนสุขภาพตำบล รูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่าง แกนนำจิดอาสาญาลันฯ และพี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล ระดับจังหวัด 2. พ.อ.สุวรรณ เชิดฉาย ชี้แจงสถานการณ์กลุ่มจิตอาสา ญาลันนันบารู ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีปัญหาเรื่องห้วงเวลาการดำเนินงาน และกลุ่มจิตอาสา ญาลันนัน ที่มีการปรับเปลี่ยน จึงอาจจะต้องปรับแผนการดำเนินงานเล็กน้อย ซึ่งอาจจะทำให้กิจกรรมบางกิจกรรมล่าช้าไปบ้าง แต่ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด 3.ร่วมวางแผนการดำเนินงานตามข้อจำกัด และปัญหาอุปสรรค

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

ได้แผนงานการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่วางไว้

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 10 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 7 คน, กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, ปอเนาะญาลัน 1 คน, ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 1 คน

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข
circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ
circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การประเมินผลโครงการการจัดการสุขภาวะท่ามกลางวิกฤตความรุนแรง งวดที่127 มิถุนายน 2561
27
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ณชพงศ จันจุฬา

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้ งวดที่227 มิถุนายน 2561
27
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเวศ หมีดเส็น

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปิบัติงานวิชาการ ถอดบทเรียนการนำแนวทางการจัดบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมไปปิบัติในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ งวดที่119 มิถุนายน 2561
19
มิถุนายน 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 214 พฤษภาคม 2561
14
พฤษภาคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

เกือบได้ตามเป้าหมาย (2)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 3 คน จากที่ตั้งไว้ 3 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิสทางโครงการศูนย์วิชาการสร้างเสริมสุขภาพภาคใต้ (ศวสต.)ปีที่2พ.ศ.2561-2562ครั้งที่227 กุมภาพันธ์ 2561
27
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 100 คน จากที่ตั้งไว้ 100 คน
ประกอบด้วย

-สจรส.มอ.

-สปสช.เขต12สงขลา

-อปท.

-ผู้สูงอายุ

-ประชาชน

-อสม.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

จัดประชุมปรึกษาหารรือเพื่อวางแผนการดำเนินงานโซนใต้ล่างแผนงานการจัดการสุขภาวะท่ามกลางภาวะวิกฤต23 กุมภาพันธ์ 2561
23
กุมภาพันธ์ 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 26 คน จากที่ตั้งไว้ 26 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

กอ.รมน.ภาค4 สน.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

การจัดประชุมปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานแผนงานภาคใต้ตอนบน25 มกราคม 2561
25
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 14 คน จากที่ตั้งไว้ 14 คน
ประกอบด้วย

สจรส.มอ.

สสจ.สุราษฎร์ธานี

สสอ.บ้านนาสาร

อปท.

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ประชุมชี้แจงแนวทางบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 15 มกราคม 2561
15
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

ชี้แจงแนวทางบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโครงการ

 • ชี้แจงการบริหารการเงินโครงการ

 • ชี้แจงการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโครงการแบบออนไลน์ผ่านเวปไซต์ http://hsmi2.psu.ac.th/scac

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
 • ผู้รับผิดชอบโครงการย่อยมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการโครงการด้านการเงิน และการบันทึกข้อมูลกิจกรรมโครงการแบบออนไลน์ผ่านเวปไซต์ http://hsmi2.psu.ac.th/scac
circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

เบิกจ่ายเงินสนับสนุนการปฎิบัติงานวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพในพื้นที่พหุวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนใต้5 มกราคม 2561
5
มกราคม 2561รายงานจากพื้นที่ โดย areeandaman
circle
วัตถุประสงค์

-

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลตามเป้าหมาย (3)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 1 คน จากที่ตั้งไว้ 1 คน
ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายประเวศ หมีดเส็น

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-

ปรึกษาหารือวางแผนการดำเนินงานการระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม4 ธันวาคม 2560
4
ธันวาคม 2560รายงานจากพื้นที่ โดย Syuwari
circle
วัตถุประสงค์

วางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ

circle
กิจกรรมตามแผน

circle
กิจกรรมที่ปฎิบัติ
 • วางแผนการดำเนินกิจกรรมในโครงการ
circle
ผลลัพธ์ที่ตั้งไว้

 

circle
ผลที่เกิดขึ้นจริงผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

circle
กิจกรรมตามแผน
circle
ประเมินความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม

บรรลุผลมากกว่าเป้าหมาย (4)

circle
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 23 คน จากที่ตั้งไว้ 30 คน
ประกอบด้วย

คณะทำงานหลักโครงการระบบบริการสุขภาพพหุวัฒนธรรม

circle
ปัญหา/แนวทางแก้ไข

-

circle
ชื่อผู้ติดตามในพื้นที่ของ
-
circle
ข้อเสนอแนะต่อ

-

circle
ข้อเสนอแนะต่อพื้นที่

-