สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและติดตามประเมินผลโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาวะชุมชน

29 พฤศจิกายน 2561
SyuwariSyuwari
รายงานจากพื้นที่
Project trainer
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

-

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

-

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
จำนวน 55 คน จากที่ตั้งไว้ 300 คน
ประกอบด้วย

-สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 คน, สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา 1 คน, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 12 สงขลา 2 คน, ศปส.กอ.รมน.ภาค 4 สน. 1 คน, ศปส. 1 คน, กลุ่มสะพานปัญญาชายแดนใต้ 2 คน, จิตอาสา 12 คน, เทศบาลตำบลหนองจิก 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบานา 2 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลนาประดู่ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขา 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลปะเสยะวอ 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลคอลอตันหยง 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง 1 คน, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน 2 คน, เทศบาลตำบลบ่อทอง 2 คน, หมู่ที่ 3 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ลางา อ.มายอ จ.ปัตตานี 3 คน, หมู่ที่ 2 ต.เกาะจัน อ.มายอ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 5 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.สะนอ อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 2 คน, ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 5 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 6 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 3 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 4 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 1 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 7 ต.คอลอตันหยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี 1 คน, หมู่ที่ 8 ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี 2 คน, หมู่ที่ 4 ต.ช้างเผือก อ.แนะ จ นราธิวาส 1 คน

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
6,500.00 0.00 35,595.00 1,695.00 0.00 0.00 43,790.00 lock_open