สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

โครงการพัฒนาต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
25 ม.ค. 61 ประชุมคณะทำงานชี้แจงทำความเข้าใจโครงการฯ 5 2,000.00 1,120.00
20 ก.พ. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 1,000.00 1,120.00
11 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน ร่วมกับ สจรส.มอ 2 1.00 200.00
21 พ.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 1,000.00 1,120.00
6 มิ.ย. 61 ลงพื้นที่ประสานงานอำเภอสิงหนคร 5 1,000.00 1,120.00
26 มิ.ย. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 10,000.00 1,220.00
11 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 1,000.00 200.00
19 ก.ค. 61 ประชุมคณะทำงาน 10 0.00 1,120.00
7 ส.ค. 61 ประชุมคณะทำงานและกลุ่มเป้าหมาย4อำเภอ เพื่อร่วมวางแผนการดำเนินงานโครงการต่อยอดวัฒนธรรมอาหารคาบสมุทรสทิงพระแบบบูรณาการ 40 2,000.00 13,668.00
7 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอระโนด 2 2,000.00 800.00
8 ก.ย. 61 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอำเภอกระแสสินธุิ์ 4 1,000.00 1,200.00
5 ต.ค. 61 ประชุมคณะทำงานร่วมกับสจรส.มอ. 2 1,000.00 200.00
15 ต.ค. 61 ประชุมวางแผนจัดการท่องเที่ยวคาบสมุทรสทิงพระ 4 1,000.00 500.00
19 พ.ย. 61 ประชุมโปรแกรมท่องเที่ยวร่วมกับครัวใบโหนด 10 2,000.00 300.00
24 พ.ย. 61 จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารอำเภอสิงหนคร ครั้งที่1 30 0.00 8,600.00
25 พ.ย. 61 จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหารอำเภอกระแสสินธิ์ ครั้งที่2 15 5,000.00 10,500.00
1 ธ.ค. 61 จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหาร อำเภอสทิงพระ ครั้งที่3 30 10,000.00 9,800.00
2 ธ.ค. 61 จัดโปรแกรมท่องเที่ยววัฒนธรรมอาหาร อำเภอระโนด ครั้งที่ 4 15 5,000.00 9,910.00
7 ธ.ค. 61 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ 10 2,000.00 500.00
25 ม.ค. 62 เรียบเรียงข้อมูล เมนูอาหารคาบสมุทรสทิงพระ และจัดทำรายงาน 2 5,000.00 16,802.00
รวม 218 52,001.00 20 80,000.00