สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 : เพื่อใช้กระบวนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA) เสริมพลังอำนาจให้แก่ทีมทำงานในพื้นที่ ของประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร

รวม 0 0.00 0 0.00

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพื่อยกระดับงานด้านความมั่นคงทางอาหารสู่แผนงาน/นโยบาย

รวม 0 0.00 0 0.00

ไม่ระบุวัตถุประสงค์

15 ก.พ. 64 ประชุมชี้แจง วางแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช) 20.00 7,000.00 -
17 ก.พ. 64 ประชุมติดตามการวางแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (นราธิวาส) 5.00 2,000.00 -
28 ก.พ. 64 ประชุมติดตามแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (ชุมพร) 20.00 7,000.00 -
22 มี.ค. 64 ร่วมเวทีการจัดทำแผนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย "ตลาดปลอดภัย"ในระดับท้องถิ่น พื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 10.00 10,000.00 -
25 มี.ค. 64 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงานและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ระบบอาหารนราธิวาส 10.00 10,000.00 -
30 มี.ค. 64 ประชุมวางแผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระนอง 30.00 10,000.00 -
8 มิ.ย. 64 ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเด็กในพื้นที่จังหวัดระนอง 10.00 1,000.00 -
29 - 30 มิ.ย. 64 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหาร ระนอง 5.00 5,000.00 -
24 ก.ย. 64 ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดชุมพร 10.00 5,000.00 -
27 ก.ย. 64 ประชุมวางแผนติดตามงานยุทธศาสตร์ระบบอาหาร 4 จังหวัด 0.00 0.00 -
30 ก.ย. 64 ประชุมสรุปงานยุทธศาสตร์ระบบอาหาร 4 จังหวัด 0.00 0.00 -

หมายเหตุ : งบประมาณ และ ค่าใช้จ่าย รวมทุกวัตถุประสงค์อาจจะไม่เท่ากับงบประมาณรวมได้