สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมชี้แจง วางแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช)

กิจกรรม : ประชุมชี้แจง วางแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช)
วันที่ 15/02/2021 - 15/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 7,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. นักวิชาการ
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. สสจ
5. เกษตรกร
6. ตัวแทนท้องถิ่น
รายละเอียดกิจกรรม :