สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ร่วมเวทีการจัดทำแผนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย "ตลาดปลอดภัย"ในระดับท้องถิ่น พื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรม : ร่วมเวทีการจัดทำแผนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย "ตลาดปลอดภัย"ในระดับท้องถิ่น พื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 22/03/2021 - 22/03/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย 1. ผู้รับผิดชอบโครงการ
2. นักวิชาการ
3. สสจ
4. เกษตรกร
5. ทีมประเมิน
รายละเอียดกิจกรรม :