สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

ประชุมติดตามแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (ชุมพร)

ประชุมติดตามแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (ชุมพร)

28 กุมภาพันธ์ 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ติดตามความก้าวหน้า ทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์ระบบอาหารจังหวัดชุมพร และให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผน

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม

แผนยุทธศาสตร์กำลังอยู่ในกระบวนการรวบรวมข้อมูล และยกร่างเอกสาร/ยกร่างแผนยุทธศาสตร์อาหาร ก่อนเข้าสู่เวทีกลาง เพื่อให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งทีม คือ Node fledges hip (NF) ของชุมพร หยิบยกประเด็นที่เป็นวาระของจังหวัดชุมพร ภายใต้วิสัยทัศน์ของจังหวัด “ชุมพรน่าอยู่บนพื้นฐานเกษตรกรรม และท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สองฝั่งทะเล” โดยหยิบประเด็นเกษตรกรรมมาขับเคลื่อนและเป็นวาระของจังหวัด ด้วยวาระการลดใช้สารเคมี วาระเรื่องอินทรีย์ วาระลดโรคเรื้อรัง (NCD) ซึ่ง NF หยิบประเด็นเรื่องต่างๆ มาทำ ดำเนินการอยู่ 17 โครงการ ครอบคลุม 30 ตำบลของชุมพร

รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 4,500.00 lock_open