สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมสรุปงานยุทธศาสตร์ระบบอาหาร 4 จังหวัด

กิจกรรม : ประชุมสรุปงานยุทธศาสตร์ระบบอาหาร 4 จังหวัด
วันที่ 30/09/2021 - 30/09/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 0.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 0 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :