สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

ร่วมเวทีการจัดทำแผนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย "ตลาดปลอดภัย"ในระดับท้องถิ่น พื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมเวทีการจัดทำแผนขับเคลื่อนอาหารปลอดภัย "ตลาดปลอดภัย"ในระดับท้องถิ่น พื้นที่อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 มีนาคม 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดประเด็นการขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยและคัดเลือกตลาดต้นแบบตลาดปลอดภัย ของอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. ทราบสถานการณ์อาหารอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช การตรวจสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่แหล่งกระจายสินค้า "ตลาดหัวอิฐ" ที่รับสินค้ามาจากแหล่งผลิตอื่น ทำให้ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด
  2. ได้ตลาดต้นแบบ ในการดำเนินงาน "ตลาดปลอดภัย" คือ หลาดริมคลองหัวไทร
  3. ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ทุนทางสังคม และกลไกขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยของอำเภอหัวไทร
  4. ได้ (ร่าง) แผนขับเคลื่อนและพัฒนายุทธศาสตร์ “อาหารปลอดภัย” อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2564-2566 “ตลาดปลอดสาร อาหารปลอดภัย
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 3,000.00 lock_open