สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดชุมพร

กิจกรรม : ประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร จังหวัดชุมพร
วันที่ 24/09/2021 - 24/09/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 5,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 10 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :