สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมวางแผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระนอง

กิจกรรม : ประชุมวางแผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระนอง
วันที่ 30/03/2021 - 30/03/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 10,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย
รายละเอียดกิจกรรม :