สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมติดตามการวางแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (นราธิวาส)

กิจกรรม : ประชุมติดตามการวางแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (นราธิวาส)
วันที่ 17/02/2021 - 17/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 2,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 5 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย ผู้ดูแลโครงการ และทีมประเมิน
รายละเอียดกิจกรรม :