สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

directions_run

ประเมินผลภายใน ประเด็นความมั่นคงทางอาหาร: เกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพื่อสุขภาพ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระนอง

ประชุมวางแผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยระนอง

30 มีนาคม 2564
AitsaraAitsara
รายงานจากพื้นที่
Project owner
  • photo
  • photo
  • photo
  • photo
กิจกรรมที่ปฎิบัติ

ประชุมวางแผนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย จังหวัดระนอง

ผลที่เกิดขึ้นจริง / ผลผลิต (Output) / ผลลัพธ์ (Outcome) / ผลสรุปที่สำคัญของกิจกรรม
  1. เกิดการทำงานร่วมกันของหลากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานจังหวัด (รองผู้ว่าราชการเป็นประธาน) องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด พาณิชย์จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง และหอการค้าจังหวัด
  2. เกิดคณะทำงานและกรรมการขับเคลื่อนงานระบบอาหาร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และสำนักงานจังหวัดทำหน้าที่เป็นเลขานุการ
  3. ทราบข้อมูลสถานการณ์ด้านอาหารจังหวัดระนอง
รายงานการใช้เงิน
ค่าตอบแทนค่าจ้างค่าใช้สอยค่าวัสดุค่าสาธารณูปโภคอื่น ๆรวมรายจ่ายสถานะ
1,000.00 0.00 1,775.00 0.00 0.00 1,000.00 3,775.00 lock_open