สถาบันนโยบายสาธารณะ (สนส. ม.อ.)

ประชุมติดตามแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (ชุมพร)

กิจกรรม : ประชุมติดตามแผนงานขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ระบบอาหาร (ชุมพร)
วันที่ 28/02/2021 - 28/02/2021
งบประมาณที่ตั้งไว้ 7,000.00 บาท
กลุ่มเป้าหมาย 20 คน
รายละเอียดกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย ผู้ดูแลโครงการ และทีมประเมิน
รายละเอียดกิจกรรม :